Ban thường vụ

 

-         Ông Huỳnh Công Minh

-         Ông Hoàng Tuấn Dũng

-         Ông Chung Tấn Phong

-         Ông Nguyễn Văn Hiếu

-         Ông Phạm Hữu Tâm

-         Ông Phan Trọng Thảo

-         Bà Lê Thị Thục Oanh