Ban tài chính

-         Ông Hoàng Tuấn Dũng

-         Ông Nguyễn Kim Thành

-         Ông Huỳnh Tổ Quốc

-         Ông Lê Hoàng Lê

-         Bà Lê Thị Thục Oanh

-         Bà Đỗ Thị Huệ

-         Ông Phan Trọng Thảo