Ban chấp hành

 Ông Huỳnh Công Minh     - Chủ tịch Liên đoàn TTDN TP/HCM nhiệm kỳ VII 

                                                    ( 2015 – 2019 ).

                      Ông Hoàng Tuấn Dũng       - Phó Chủ Tịch  tài chánh
                      Ông Chung Tấn Phong       - Phó Chủ Tịch  chuyên môn

                      Ông Nguyễn Văn Hiếu       - Phó Chủ Tịch phụ trách khu vực khối trường học .   

                      Ông Phạm Hữu Tâm           - Tổng thư ký 

      Ông Nguyễn Trung             - Phó tổng thư ký 

                      Ông Huỳnh Tổ Quốc          - Phó tổng thư ký 

                      Ông Lê Hoàng Lê

                      Ông Phan Trọng Thảo

                      Ông Đỗ Tấn Việt

                      Ông Nguyễn Kim Thành

                      Ông Trương Đức Ngọc

                      Bà Bế Thị Kim Thanh

                      Bà Lê Thị Thục Oanh

                      Bà Đỗ Thị Huệ