Ban thường vụ

 

-         Ông Huỳnh Công Minh

-         Ông Nguyễn Văn Hiếu

-     Ông Hoàng Tuấn Dũng

-         Ông Phạm Hữu Tâm

-         Bà Lê Thị Thục Oanh