QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH " QUY ĐỊNH CHUNG TỔ CHỨC THI ĐẤU CÁC MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC NĂM 2019"