Kế hoạch và điều lệ thi đấu Vòng chung kết Festival học sinh năm học 2015 - 2016.

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ H   ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO D ỤC VÀ  ĐÀO T ẠO

LIÊN  ĐOÀN TH Ể THAO DƯỚI NƯỚC

Số:

/KHLT-GDĐT-TTDN

Thành ph ố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Chung K ết Festival Bơi lội học sinh TP. Hồ Chí Minh”

Lần VII, năm học 2015 - 2016

Thực hiện Văn bản số 664/BGDĐT-CTHSSV ngày 09/02/2010 c ủa Bộ Giáo dục và Đào t ạo về việc triển khai công tác phòng chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015;

Thực hiện Chương trình phối hợp liên ngành về phòng ch ống tai nạn đuối nước cho học si nh của Bộ Giáo dục và đào t ạo;

Phát huy những thành công và kinh nghiệm của công tác tổ chức Festival Bơi lội học sinh thành ph ố Hồ Chí Minh lần VI- 2014;

Sở Giáo dục và Đào t ạo, Liênđoàn Th ể thao dưới nước TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức “Chung k ết Festival Bơi lội học sinh thành ph ố Hồ Chí Minh” L ần VII, năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào t ạo về việc triển khai công tác phòng chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010 - 2015;

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây d ựng trường học thân thi ện - học sinh tích cực” và thực hiện chương trình phối hợp liên ngành về phòng ch ống tai nạn đuối nước cho học sinh của Bộ Giáo dục và Đào t ạo.

Phát huy thành quả của các kỳ Festival bơi lội học sinh thành ph ố Hồ Chí Minh trước đây; đẩy mạnh phong trào t ập luyện bơi lội trong khối học sinh, góp ph ần tăng cường sức khỏe, giáo dục toàn di ện cho học sinh thành ph ố.

Thực hiện chỉ tiêu liênịcht về “Ph ổ cập bơi lội học đường” gi ữa Sở Giáo dục và Đào t ạo - Sở Văn hóa và Th ể thao thành ph ố Hồ Chí Minh; và liên tịch giữa Sở Giáo dục và Đào t ạo TP.HCM với Liênđoàn Th ể thao dưới nước TP.HCM.

II.Đối tượng và điều kiện tham dự:

1. Đối tượng:

Học sinh đang học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT), bao g ồm các trường công l ập, ngoài công l ập, TT Giáo dục Thường xuyên, học sinh TCCN hệ 3 năm trở lên ạti các trường Cao đẳng – TCCN trực thuộc.

2. Độ tuổi quy định:


2.1. Tiểu học: từ lớp 1 đến 5, có độ tuổi tối đa là sinh n ăm 2005 và chia nhóm thi đấu theo năm sinh như sau:

+  Nhóm 6: 2009 – 2008.

+  Nhóm 5: 2007.

+  Nhóm 4: 2006 – 2005.

2.2.Trung học cơ sở: từ lớp 6 đến 9, có độ tuổi tối đa là sinh n ăm 2001; và chia nhóm thi đấu theo năm sinh như sau:

+  Nhóm 3: 2004 – 2003.

+  Nhóm 2: 2002 – 2001.

2.3.   Trung học phổ thông : từ lớp 10 đến 12, có  độ tuổi tối đa là sinh n ăm 1998.

+  Nhóm 1: 2000 – 1998.

Ghi chú: Học sinh ở cấp học và nhóm tu ổi nào thì thi đấu ở đội tuyển học sinh cấp học và theo nhóm tu ổi đó, n ếu quá tuổi quy định thì được phép thiđấu nhóm trên liền kề nhưng trong cùng cấp học.

III.Nội dung:

1.  Vòng tuy ển chọn:

Tùy theo điều kiện kinh phí, sân bãi các trường học chủ động xây d ựng kế hoạch và t ổ chức tuyển chọn học sinh tại cơ sở, thành l ập đội tuyển nhà trường tham dự vòng chung kết.

Thời gian tổ chức tuyển chọn cấp quận/huyện từ ngày 30/11/2015 đến ngày 25/12/2015, trước khi diễn ra vòng chung k ết Festival bơi lội học sinh thành ph ố Hồ Chí Minh – l ần VIII/2016, chậm nhất nộp báo cáoếkt quả vòng tuy ển chọn cấp quận, huyện ngày 30/12/2015; ch ậm nhất nộp danh sáchđăng ký tham d ự vòng chung k ết Festival Bơi lội học sinh thành ph ố Hồ Chí Minh trước 10h00 ngày 08/01/2016 t ại văn phòng Liên Đoàn, s ố 1 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh.

2.  Vòng chung k ết cấp thành ph ố:

Khai mạc “Chung k ết Festival Bơi lội học sinh thành ph ố Hồ Chí Minh” L ần VIII năm học 2015 – 2016 t ổ chức vào ngày 16/01/2016 t ại CLB Bơi lội Yết Kiêu với sự tham gia của học sinh các trường tham dự giải.

Thi đấu:

-         Ngày 16/01/2016: c ấp Tiểu học.

-         Ngày 17/01/2016: c ấp Trung học cơ sở và c ấp trung học phổ thông.

3.     Lễ Tổng kết:

Báo cáoổ ngt kết vòng Chung k ết Festival bơi lội học sinh lần VIII, năm học 2015 - 2016 và điểm thi đua sẽ được văn phòng Liên đoàn TTDN/TP.HCM g ửi Sở Giáo dục và Đào t ạo TP.HCM đăng tải trên website ủca Sở.

Lễ Tổng kết Festival bơi lội học sinh lần VIII, năm học 2015 – 2016 s ẽ tổ chức ngay sau khi kết thúc giải.

IV. Khen Thưởng - Kỷ Luật:

1.  Nguyên ắtc:

- Huy chương vàng, b ạc, đồng cho các học sinh đạt thứ hạng I, II, III trong từng cự ly thi đấu. Điểm cho các học sinh hoàn thành n ội dung thi đấu, theo cách tính: hạng I:

 

11đ; hạng II: 9đ; hạng III: 8đ; hạng IV: 7đ; hạng V: 6đ; hạng VI: 5đ ; hạng VII: 4đ ; hạng VIII: 3đ; hạng 9: 2đ; từ hạng 10 trở về sau được 1đ.

- Nếu bằng điểm thì quận/huyện nào có s ố lượng học sinh tham dự đông h ơn được ưu tiên xếp trên.

2.  Khen thưởng:

Sở Giáo dục và Đào t ạo thành ph ố Hồ Chí Minh xét khen thưởng và tặng giấy khen đối với các quận/huyện tham dự và đạt thành tích t ốt.

3.  Kỷ Luật:

- Các cá nhân,đơn vị vi phạm điều lệ giải,và nh ững qui định của Ban tổ chức sẽ bị xử lý b ằng các hình thức như sau:

+  Tuỳ mức độ vi phạm: học sinh, chỉ đạo viên, giáo viênụphtrách thể dục có liên quan trực tiếp đến các trường hợp vi phạm sẽ bị truất quyền chỉ đạo, đối với tập thể sẽ có các hình thức kỷ luật phù hợp.

+  Không công nh ận thành tích c ủa cá nhân,đơn vị đạt được ở nội dung đã vi ph ạm.

V.  Phân công nhi ệm vụ:

1.    Phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào t ạo với Liênđoàn Th ể thao dưới nước TP. Hồ Chí Minh.

-    Công tác chuyên môn, công tác ổt chức Festival Bơi lội học sinh thành ph ố Hồ Chí Minh lần VIII, năm học 2015 - 2016.

-   Tổ chức Lễ Khai mạc, bế mạc, tổ chức thi đấu.

- Phân công, s ắp xếp lãnh đạo dự khán,động viên cácđơn vị và trao gi ải.

-   Tổ chức thi đấu, công b ố kết quả cụ thể.

-   Giới thiệu và d ẫn chương trình họp báo.

-   Giới thiệu và d ẫn chương trình khai mạc.

-   Tổ chức trao thưởng.

2. Liênđoàn Th ể thao dưới nước TP. Hồ Chí Minh.

-    Tập huấn chuyên môn: tập huấn trọng tài cho giáo viên Giáoụ cd Thể chất đăng ký tham gia làm nhi ệm vụ tại Festival. Dự kiến trước thi đấu chính thức 1 ngày.

-   Nhận đăng ký tham d ự của các quận/huyện theo đúng quy định Điều lệ.

-   Sắp xếp, lên chương trình thi đấu cụ thể và điều hành thi đấu vòng chung k ết.

3.Sở Giáo dục và  Đào t ạo.

-   Giới thiệu và d ẫn chương trình tổng kết.

-   Giấy khen và kinh phí khen th ưởng (nếu có).

-   Soạn và g ửi thư mời họp báo, thư mời dự khán thiđấu.

- Ban hành Điều lệ Festival và ch ỉ đạo các trường tham dự đông  đủ.

- Nhắc nhỡ, chỉ đạo các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào t ạo quận/huyện tổ chức nghiêm túc vòng tuyển chọn.


- Ban hành Quy ết định thành l ập Ban tổ chức vòng Chung kết Festival bơi lội học sinh thành ph ố Hồ Chí Minh lần VIII, năm học 2015 - 2016.

VI. Thành l ập Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức:

1. Ban chỉ đạo:

-    Ông Lê Hồng Sơn, Giámđốc Sở Giáo dục và Đào t ạo TP.HCM.

-    Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Th ể thao TP.HCM.

-    Ông Hu ỳnh Công Minh, Ch ủ tịch Liênđoàn Th ể thao dưới nước TP.HCM.

2. Ban tổ chức: 2.1. Trưởng Ban:

Bà Bùi Th ị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào t ạo TP.HCM.

2.2. Phó Tr ưởng Ban:

-       Ông Nguy ễn Minh, Trưởng Phòng Công tác HSSV - Sở GD&ĐT.

-       Bà Nguy ễn Thị Yến Phương Phó Tr ưởng Phòng Công tác HSSV - Sở GD&ĐT.

-       Ông Ph ạm Anh Ba, Trưởng Phòng GDTX- S ở GD&ĐT.

-       Ông Lê Duy Tân, Tr ưởng Phòng GDTrH - S ở GD&ĐT.

-       Ông Nguy ễn Quang Vinh, Trưởng Phòng GDTiH - S ở GD&ĐT.

-       Ông Chung T ấn Phong, Giámđốc Trung tâm TTDN Y ết Kiêu - phụ trách ơc sở vật chất.

-       Ông Ph ạm Hữu Tâm, T ổng Thư ký Liên đoàn Th ể thao dưới nước - phụ trách chuyên môn.

2.3.Ủy viên thường trực.

-       Ông Nguy ễn Văn Gia Thụy - Chuyên viên Phòng Công tác HSSV -ởSGD&ĐT.

-         Ông Lê Văn Quan, Chuyên viên Phòng GDTrH - ởS GD&ĐT.

-       Bà B ế Thị Kim Thanh, phụ trách văn phòng Liên đoàn TTDN/TP.

-       Ông Ph ạm Duy Phương - Chuyên viên Phòng Công tác HSSV -ởSGD&ĐT.

-       Bà Lê Thị Hồng Anh - Chuyên viên Phòng Công tác HSSV -ởSGD&ĐT.

-       Ông Ph ạm Thành Long - Chuyên viên Phòng Công tác HSSV - ởS GD&ĐT.

2.4. Các ủy viên:

-    Ông  Đỗ Minh Hoàng - Chánh Văn phòng S ở Giáo dục và Đào t ạo.

-       Bà Tr ần Thị Bích Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Th ể thao dưới nước Yết Kiêu.

-       Bà Lê Thị Điệp - Kế toán Văn phòng S ở Giáo dục và Đào t ạo.

-       Ông Nguy ễn Hữu Tâm - Chuyên viên Phòng GDTiH - Sở GD&ĐT.

-       Ông Nguy ễn Hoàng Kiên - Chuyên viênăVn phòng S ở GD&ĐT.

-       Ông Nguy ễn Trung, Phó t ổng thư ký Liên đoàn TTDN/TP - ph ụ trách trọng tài.

3. Bộ phận phục vụ:


Bộ môn b ơi lội cán bộ để giúp việc và


các quận/huyện, Phòng Giáo dục và Đào t ạo mỗi đơn vị cử 01 hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo.


3.1. Bộ môn b ơi lội các quận/huyện:

 

-    Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào t ạo quận/huyện triển khai điều lệ, kế hoạch tổ chức giải. Phân công cán bộ theo dõi giúp đỡ về chuyên môn cho cácđơn vị trường học, hỗ trợ cácđơn vị trường học thành l ập đội tuyển tham dự vòng chung k ết.

-   Điều động cán bộ hỗ trợ chuyên môn cho các ườtrng.

-   Tổng hợp danh sách cácọhc sinh có kh ả năng tham dự vòng chung k ết để phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào t ạo có thông báo triệu tập.

3.2. Phòng Giáo dục và Đào t ạo quận:

-     Phối hợp với Trung tâm TDTT, Trung tâm VHTDTT qu ận/huyện lên kế hoạch, kinh phí tổ chức thực hiện tại cấp cơ sở. (bao gồm học sinh khối Tiểu học,

THCS, THPT, TTGDTX trênđịa bàn)

-   Chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch, điều lệ “Chung k ết Festival bơi lội học sinh” đến các trường.

-    Chỉ đạo các trường thành l ập Ban Tổ chức tuyển chọn cấp trường, đôn đốc nhắc nhở các trường thực hiện đúng tiến độ.

-Thông báo triệu tập các em học sinh tham gia, tạo điều kiện cho lực lượng học sinh các trường tham gia tập huấn và thi đấu trong suốt thời gian diễn ra Festival.

3.3. Ban Giám hiệu các trường:

-    Thành l ập Ban Tổ chức tuyển chọn học sinh tham dự vòng chung k ết từng trường gồm đại diện Ban giám hiệu làm tr ưởng ban, tổ trưởng tổ giáo viên ểthdục làm Phó Ban Th ường trực, và m ột số ủy viên như Bí thư Đoàn TNCS H ồ Chí Minh, Tổng phụ tráchĐội TNTP Hồ Chí Minh, Công đoàn, Đại diện Hội phụ huynh học sinh của trường.

-   Xây d ựng kế hoạch, điều lệ vòng tuy ển chọn tại cơ sở, tổ chức tuyển chọn và thành l ập đội tuyển theo đúng kế hoạch.

-   Chỉ đạo thực hiện tốt việc cử đội tuyển trường tham dự vòng chung k ết, phân công giáo viên thể dục phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện tốt yêu ầcu của Ban Chỉ đạo.

-   Động viên ạto mọi điều kiện thuận lợi để các em học sinh được tham gia tập huấn thi đấu vòng chung k ết cấp thành ph ố khi được triệu tập, đồng thời cử giáo viên thể dục đôn đốc nhắc nhở việc tập huấn của các em.

-   Vận động Ban Đại diện hội cha mẹ học sinh trường có hình th ức hỗ trợ cho Festival bơi lội tại cơ sở.

-    Riêng các ườtrng THPT, TT Giáo dục Thường xuyên, học sinh học nghề tại các trường CĐ-TCNN trực thuộc tổ chức tập luyện, tuyển chọn và đăng ký thi đấu

về Ban tổ chức.

4. Các bước tiến hành:

-    Từ ngày 04/11/2015 đến ngày 09/11/2015: thông qua d ự thảo kế hoạch tổ chức “Chung k ết Festival bơi lội học sinh thành ph ố Hồ Chí Minh, lần VIII, Năm học 2015 - 2016”.

-   Ngày 12/11/2015: Triển khai kế hoạch tổ chức “Chung k ết Festival bơi lội học sinh thành ph ố Hồ Chí Minh, lần VIII, Năm học 2015 - 2016” trên hệ thống website của Sở GD&ĐT và Sở VH&TT;


5


-   Từ ngày 12/11/2015 đến ngày 17/11/2015: Ban Ch ỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức tuyển chọn, thành l ập đội tuyển cho các trường học.

-   Từ ngày 19/11/2015 đến ngày 18/12/2015: Ban Ch ỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức tuyển chọn, thành l ập đội tuyển cho cấp quận/huyện tham dự vòng chung k ết.

-   Ngày 25/12/2015 Phòng Giáo dục và Đào t ạo quận/huyện gửi báo cáoếkt quả tuyển chọn và danh sách tất cả học sinh hoàn thành 25m ho ặc 50m bơi phổ thông v ề Sở Giáo dục và Đào t ạo TP. Hồ Chí Minh (1 bộ); Văn phòng Liên đoàn Th ể thao dưới nước TP.HCM (1 bộ) để kịp thời cấp giấy chứng nhận cho học sinh.

-      Ngày 08/01/2016 h ạn chót đăng ký tham d ự về văn phòng Liên đoàn TTDN/TP.HCM, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1. (Mẫu đính kèm bên ướdi)

-   Họp chuyên môn: 09h00 ngày thứ tư 13/01/2016 tại Trung tâm Th ể thao dưới nước Yết Kiêu, ốs 1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

-   Khai mạc ngày 16/01/2016; thi đấu từ ngày 16/01 đến 17/01/2016.

-   Ngày 17/01/2016 t ổ chức Lễ Tổng kết – khen th ưởng.

Trênđây là k ế hoạch tổ chức “Chung K ết Festival Bơi lội học sinh TP. Hồ Chí Minh” L ần VIII, năm học 2015 – 2016; Ban t ổ chức cấp thành phố yêu ầcu các bộ phận liện quan quan tâm ch ỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công./.

LIÊN  ĐOÀN TH Ể THAO DƯỚI NƯỚC

SỞ GIÁO D ỤC VÀ

ĐÀO T ẠO

CHỦ TỊCH

KT.GIÁM  ĐỐC

PHÓ GIÁM

ĐỐC

(đã ký)

(đã ký)

Huỳnh Công Minh

Bùi Thị Diễm thu

Nơi nhận:

-  Vụ Công  tác HSSV Bộ GD&ĐT;

-  GĐ Sở GD&ĐT và VHTT TP;

-  Các phòng ban Sở GD&ĐT và VHTT TP;

-  LiênĐoàn TTDN TP;

-  Phòng VHTT 24 QH;

-  Phòng GD& ĐT 24 QH;

-  Các trường THPT, TT.GDTX

-  TT TDTT, VH-TT 24 QH;

-  Lưu: VP, P.HSSV, TDTTCĐ.Trường: ………………………………

Quận: ……………………………

ĐĂNG KÝ THI  ĐẤU VÒNG CHUNG K  ẾT

FESTIVAL BƠI LỘI HỌC SINH TP. HỒ CHÍ MINH LẦN VIII - NĂM HỌC 2015 - 2016

Kính gửi:     …………………………………………….

* Trưởng đoàn: ……………………………………………….

Số ĐT: …………………………

* Giáo viên Thểdục: ………………………………………..

Số ĐT: …………………………

Ngày,

TT

HỌ VÀ TÊN

tháng, năm

LỚP

Tự do

Ếch

Ngửa

Bướm

4 x 50m

4 x 50m

GHI CHÚ

sinh

50m

50m

50m

50m

TS TD

TS HH

Nam

Nữ

Lớp 1 và 2

(nhóm 6)

Lớp 3 (nhóm 5)


Xác nhận

Trưởng đoàn

sức khỏe

Ghi chú:

*  Đăng ký đầy đủ thông tin theo mẫu.

*  Đăng ký n ội dung thi đấu đúng theo điều lệ.

*  Đăng ký tu ần tự lứa tuổi từ nhỏ đến lớn (nhóm 6 - nhóm 1).

*  Đánh dấu X vào c ự ly đăng ký (ho ặc thành tích h ọc sinh đã đạt được ở vòng s ơ loại)


Thành ph ố Hồ Chí Minh, ngày tháng ….. n ăm

Ban Giám hiệu

(ký tên và đóng dấu)