Ban chuyên môn

-         Ông Nguyễn Văn Hiếu

-         Ông Chung Tấn Phong

-         Ông Nguyễn Trung

-         Ông Đỗ Tấn Việt

                            -     Ông Trương Đức Ngọc