Điều lệ giải bơi phong trào năm 2014

SỞ VĂN HÓA, TH Ể THAO VÀ DU L ỊCH

CỘNG HÒA XÃ H   ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LIÊN  ĐOÀN TH Ể THAO DƯỚI NƯỚC

_______________________________________

_________________________

Thành ph ố Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng 4  năm 2014

Số: 07 /ĐL-TTDN

ĐIỀU LỆ

GIẢI BƠI LỘI TRUNG CAO TUỔI THÀNH PH Ố NĂM 2014

Điều 1. Mục đích – ý ngh  ĩa:

– Nh ằm cổ vũ, động viên phong trào tập luyện bơi lội của những người trung, cao tuổi vì mục đích “S ống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã h ội”, góp ph ần giáo dục tinh thần rèn luyện sức khỏe cho thế hệ trẻ.

– H ọp mặt truyền thống hàng n ăm; thăm hỏi, gặp gỡ giữa các thế hệ vận động viên; cácộhi bơi lội trung, cao tuổi của cácđơn vị quận, huyện.

Điều 2. Thời gian và  địa điểm

– Th ời gian thi đấu: ngày 9/8 và 10/8/2014

– Địa điểm thi đấu: Trung tâm VH-TDTT qu ận 12 đăng cai, thi đấu tại hồ bơi Khu Huấn luyện thể thao Trung đoàn Gia Định, số 559 Tô Ký, ph ường Trung Mỹ Tây, qu ận 12.

– N ộp danh sáchđăng ký: h ạn chót 10g00 ngày 24/7/2014 t ại Văn phòng Liênđoàn Th ể thao dưới nước thành ph ố Hồ Chí Minh, số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1.

– H ọp lãnh đội: 9h00 ngày 31/7/2014 t ại Trung tâm Th ể thao dưới nước Yết Kiêu.

Điều 3. Tính chất và n ội dung  thi đấu:

3.1. Tính chất

Thi đấu cá nhân theo thành tích để xếp hạng nhất, nhì, ba và ti ếp sức có quy định tuổi.

– Cá nhân: 50, 100m tự do; 50, 100m ếch; 50, 100m ngửa; cự ly 50m bướm chỉ áp dụng cho các vận động viên dưới 60 tuổi (nam), dưới 55 tuổi (nữ).

+ Nam từ 75 tuổi và n ữ từ 70 tuổi: chỉ bơi danh dự 50m tự do. + Các ứla tuổi còn l ại, tham dự thi đấu theo nhóm tu ổi qui định.

– Ti ếp sức: 4 x 50m tự do (Nam: cộng tuổi 4 vận động viên > 200 tuổi ; Nữ: cộng tuổi 4 vận động viên > 180 tuổi).

3.2. Nội dung

Nhóm tu ổi

50 TD

100 TD

200TD

50 N

100 N

50 E

100 E

200 E

50B

30

– 34 n ữ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35

– 39 nam

35

– 39 n ữ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

– 44 nam

40

– 44 n ữ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45

– 49 nam

45

– 49 n ữ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

50

– 54 nam

50

– 54 n ữ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

55

– 59 nam


1


Nhóm tu ổi

50 TD

100 TD

200TD

50 N

100 N

50 E

100 E

200 E

50B

55

– 59 n ữ

X

X

X

X

X

X

X

X

60

– 64 nam

55

– 59 n ữ

X

X

X

X

X

X

X

X

60

– 64 nam

60

– 64 n ữ

X

X

X

X

X

X

X

X

65

– 69 nam

65

– 69 n ữ

X

X

X

X

X

X

X

X

70

– 74 nam

Điều 4. Đối tượng - điều kiện tham dự:

4.1. Đối tượng

Tất cả các vận động viên nam ừt 35, nữ từ 30 tuổi trở lên có sức khỏe và t ập luyện thường xuyênđều được đăng ký tham d ự thi đấu theo đơn vị quận, huyện, ban, ngành.

4.2. Điều kiện tham dự

– Th ẻ vận động viên: Vận động viên tham dự phải có th ẻ vận động viên do Liênđoàn Th ể thao dưới nước thành ph ố cấp (còn giá trị sử dụng theo quy định).

– S ức khỏe: Vận động viên bắt buộc phải có gi ấy chứng nhận đủ sức khỏe còn giá trị do cơ quan y tế cấp quận, huyện hoặc do phòng Nghiên cứu Khoa học và Y h ọc Thể dục Thể thao thuộc trường Nghiệp vụ Thể dục Thể thao thành ph ố Hồ Chí Minh cấp.

– L ệ phí thi đấu: 20.000đ/vận động viên.

Điều 5. Khen thưởng - kỷ luật:

Áp d ụng Thông báo về chương trình thi đấu các môn thể thao dưới nước năm 2014. Cụ thể:

5.1. Khen thưởng

– Liên đoàn th ể thao dưới nước sẽ trao huy chương Vàng, B ạc, Đồng cho vận động viênđạt thứ hạng nhất, nhì, ba ở từng cự ly thi đấu và ti ếp sức nam, nữ. Cờ toàn đoàn cho cácđơn vị xếp hạng I, II, III theo số lượng huy chương tuần tự từ Vàng, B ạc, đến Đồng.

– Đối với vận động viên nam ừt 75 tuổi và n ữ từ 70 tuổi trở lên: bơi 50m danh dự, hoàn t ất cự ly được trao huy chương vàng (không tính x ếp hạng toàn đoàn).

5.2. Kỷ luật

Ban tổ chức sẽ kỷ luật vận động viên và lãnh đội có hành vi khai man tu ổi, có c ử chỉ, hành động phản kháng Ban ổt chức, trọng tài.

Điều 6. Những quy định chung

Áp d ụng Thông báo số: 982/TB-VHTTDL của Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh ký ngày 04/3/2014 v ề chương trình thi đấu các môn thể thao dưới nước năm 2014.

– Áp d  ụng Luật bơi hiện hành (riêng xuất phát không bắt buộc đứng trên bục nhảy)

– M ỗi vận động viênđược quyền đăng ký t ối đa 02 cự ly theo đúng lứa tuổi của mình (vận động viên ứla tuổi lớn không được dự thi ở lứa tuổi nhỏ hơn)

– M ỗi đơn vị được quyền đăng ký  t ối đa 02 vận động viên /1 ực ly

–  Không t chức thi đấu những cự ly không  đủ 03 vận động viên ủca 02 đơn vị.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH


 

Chương trình thi đấu giải bơi trung cao tuổi =>>>>>> cttdtrungcaotuoi2014.pdf