Điều lệ giải bơi phong trào năm 2014

SỞ VĂN HÓA, TH Ể THAO VÀ DU L ỊCH

CỘNG HÒA XÃ H   ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LIÊN  ĐOÀN TH Ể THAO DƯỚI NƯỚC

_______________________________________

_________________________

Thành ph ố Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng 4  năm 2014

Số:  06 /ĐL-TTDN

ĐIỀU LỆ

GIẢI “GIA ĐÌNH B ƠI LỘI” N ĂM 2014

Điều1. Mục đích – ý ngh  ĩa:

– Chào m ừng ngày thành l ập Gia đình Việt Nam 28/6.

– Động viên và phát triển phong trào t ập luyện bơi lội trong đối tượng gia đình - tế bào quan tr ọng nhất của xã h ội.

– Giao l ưu học hỏi kinh nghiệm tập luyện bơi lội giữa các phụ huynh và con em ham thích bơi lội trong thành ph ố.

– T ạo ra một sân ch ơi bổ ích cho mọi gia đình, từ đó g ắn kết giữa gia đình với môn b ơi lội nói riêng, cũng như với các môn thể thao dưới nước khác nói chung.

Điều 2. Thời gian và địa điểm:

– Th ời gian thi đấu: từ ngày 28/6 đến ngày 29/06/2014.

– Địa điểm thi đấu: CLB Đại Đồng, số 25A đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh.

– N ộp danh sáchđăng ký: H ạn chót lúc 10g ngày 12/6/2014 t ại văn phòng Liênđoàn Th ể thao dưới nước thành ph ố Hồ Chí Minh, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành ph ố Hồ Chí Minh.

– H ọp lãnh đội: Lúc 9g ngày 19/6/2014 tại Trung tâm Th ể thao dưới nước Yết Kiêu, ốs 01 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành ph ố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nội dung thi đấu:

NỘI DUNG THI ĐẤU

ĐÔI NAM

ĐÔI N 

ĐÔI NAM - N 

Tuổi

45

46 - 60

61

45

46 - 60

61

45

46 - 60

61

2x25E

2x25E

2x25E

2x25E

2x25E

2x25E

2x25E

2x25E

2x25E

Cự ly

2x25TD

2x25TD

2x25TD

2x25TD

2x25TD

2x25TD

2x25TD

2x25TD

2x25TD

thi đấu

2x50E

2x50E

2x50E

2x50E

2x50E

2x50E

2x50E

2x50E

2x50E

2x50TD

2x50TD

2x50TD

2x50TD

2x50TD

2x50TD

2x50TD

2x50TD

2x50TD

GIA ĐÌNH B ƠI LỘI

3 x 25m E

3 x 25m TD


1


Điều 4. Đối tượng - điều kiện tham dự: 4.1. Đối tượng

Gia đình có đủ 2 thế hệ đăng ký chung 1 c ự ly thi đấu và ph ải có quan h ệ huyết thống (cha mẹ ruột, con ruột). Giải được phân ra 4 nhóm nh ư sau:

Đôi nam

: Cha và con trai

Đôi n ữ

: Mẹ và con gái

  Đôi nam - n ữ: Cha và con gái hoặc Mẹ và con trai

– Gia  đình bơi lội   : Cha - Mẹ - Con không phân bi ệt nhóm tu ổi, giới tính

Mỗi nhóm (tr ừ nhóm “Gia đình bơi lội”) chia thành 3 l ứa tuổi theo cách tính cộng tuổi của cácđối tượng tham dự trong nhóm: 45 tu ổi trở xuống, từ 46 – 60 tuổi, 61 tuổi trở lên.

4.2. Điều kiện tham dự

– V ận động viên tham dự phải đảm bảo các quyđịnh tại Thông báo số: 982/TB-VHTTDL của Sở Văn hóa, Th ể thao và Du l ịch TP. Hồ Chí Minh ký ngày 04/3/2014 về chương trình thi đấu các môn thể thao dưới nước năm 2014.

– V ận động viên tham dự phải có th ẻ vận động viên do Liênđoàn Th ể thao dưới nước thành ph ố Hồ Chí Minh cấp năm 2013 - 2014. Thời gian cấp thẻ vào các giờ hành chính trong tu ần tại Văn phòng Liên đoàn, s ố 1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1 (trong thời gian 30 ngày tr ước ngày thi đấu).

– L ệ phí thi đấu:  20.000đ/người.

Điều 5. Khen thưởng:

Ban tổ chức sẽ trao huy chương cho các thành viênđạt thứ hạng I, II, III của từng nội dung thi đấu và gi ải thưởng cho gia đình đạt thứ hạng nhất, nhì, ba tùy theo tình hình thực tế của công tác vận động tài tr ợ.

Điều 6. Những qui định cụ thể

– Áp d ụng Thông báo về chương trình thi đấu các môn thể thao dưới nước năm 2014.

  Không h  ạn chế số lượng gia đình dự thi ở từng nội dung.

  Không h  ạn chế số cự ly thi đấu của từng gia đình.

– Các thành viên tham dự thi đấu theo tuổi đúng.

– Ch ỉ có Liên đoàn Th ể thao dưới nước thành ph ố mới có quy ền quyết định bổ sung hoặc sửa đổi cácđiều khoản trong điều lệ./.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Huỳnh Công Minh


Chương trình thi đấu giải bơi gia đình =>>>>> cttdgiadinh2014.pdf