Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015 của Liên đoàn TTDN/TP.HCM

SỞ VĂN HÓA, TH Ể THAO VÀ DU L ỊCH

CỘNG HÒA XÃ H   ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH

Độc lập – T ự do – H ạnh phúc

 

LIÊN  ĐOÀN TT D ƯỚI NƯỚC

_________________________________

__________________________

Thành ph ố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2014

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 CỦA

LIÊN  ĐOÀN TH Ể THAO DƯỚI NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH

I.                  Đặc điểm tình hình chung

1.  Thuận lợi

- Ủy ban Nhân dân TP.HCM ban hành Quy ết định số 1573/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 về “K ế hoạch phòng ch ống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2014 – 2015”. Vì v ậy, các hoạt động dạy bơi và k ỹ năng an toàn d ưới nước cho trẻ em thành ph ố trong giai đoạn sắp tới sẽ có s ự đầu tư, quan tâm t ốt hơn từ phía lãnh đạo thành ph ố và các Sở, ban ngành chuyên môn.

-   Tiếp tục có s ự phối hợp với Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam trong hoạt động phổ cập bơi lội học sinh tại thành ph ố.

-   Các hồ bơi đều có n ề nếp và n ội dung hoạt động tương đối tốt, ổn định; phục vụ

tốt cho nhu cầu sinh hoạt tập luyện lành m ạnh của người dân.

- Nhận thức về sự an toàn sông n ước của cộng đồng nói chung và c ủa ngành giáo dục nói riêng được nâng lên rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao hơn trong việc tổ chức các ớlp bơi lội dành cho h ọc sinh các trường trênđịa bàn thành ph ố.

2.  Khó kh ăn

- Vẫn còn m ột số trường hợp đuối nước xảy ra tại các hồ bơi trênđịa bàn, k ể cả trong khuôn viên hồ bơi trường học, tạo tâm lý b ất ổn chung, cần được chấn chỉnh và c ủng cố kịp thời.

- Nền kinh tế khó kh ăn, hoạt động của các doanh nghiệp cũng khó kh ăn, ảnh hưởng đến khả năng vận động tài tr ợ cho các hoạt động tổ chức thi đấu của Liênđoàn.

- Việc điều chỉnh của Sở Văn hóa, Th ể thao và Du l ịch về công tác cấp giấy chứng nhận vệ sinh – an toàn hàng n ăm cho các hồ bơi trênđịa bàn đã tác động đến việc đóng h ội phí hàng n ăm của các hồ bơi thành viên, dẫn đến nguồn thu của Liênđoàn b ị giảm sút.

II.               Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 1. Những việc đã làm được

a. Về mặt tổ chức:

-         Tổ chức Họp mặt cuối năm 2013 của Liênđoàn TTDN/TP vào ngày 17/1/2014 tại Trung tâm Th ể thao dưới nước Yết Kiêu.Đây là bu ổi tổng kết cuối năm nhưng được


tổ chức theo phương thức tiết kiệm: mọi người đóng góp tham d ự, không kêu gọi hỗ trợ theo đơn vị.

-         Tổ chức 2 cuộc họp: 1 cuộc họp Thường vụ, 1 cuộc họp toàn th ể Ban Thường vụ, Ban chấp hành c ủa Liênđoàn TTDN/TP nhi ệm kỳ V

+   Họp Thường vụ vào ngày 14/04/2014 để sơ kết hoạt động Liênđoàn TTDN/TP trong quý 1 n ăm 2014 và định hướng hoạt động trong quý 2,3/2014.

+ Họp toàn th ể Ban Thường vụ, Ban chấp hành: vào ngày 18/11/2014 để sơ kết hoạt động Liênđoàn TTDN/TP trong quý 2,3/2014, định hướng hoạt động trong quý 4/2014 và n ăm 2015.

b.  Các hoạt động đối ngoại:

-         Tham dự Hội nghị Ban chấp hành Hi ệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam khóa VII

(nhiệm kỳ 2013 – 2017) vào ngày 24/2/2014 t         ại Hà N ội.

-         Phối hợp với Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, công ty c phần đầu tư phát triển Tương Lai thực hiện dự án“Ph ổ cập bơi cho học sinh mầm non, tiểu

học, THCS và THPT” trênđịa bàn thành ph Hồ Chí Minh và đã được sự đồng ý c ủa Sở Giáo dục và Đào t ạo TP.HCM về chủ trương xây d ựng bể bơi phổ cập cho học sinh ngay tại trường để phục vụ tốt nhất công tác giảng dạy và ti ến tới 100% học sinh tiểu học biết bơi.

c.  Các hoạt động đối nội:

-         Tổ chức lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên bơi lội: đợt 1 (từ ngày 2 – 4/4/2014) v ới số lượng 84 học viên (nộp quỹ: 39.192.000đ); đợt 2 (từ ngày 24/9 – 26/9/2014) v ới 66 học viên (nộp quỹ: 20.644.800đ).

-         Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn dành cho nhân viên trực hồ cứu

đuối: a) Khóa 1 t ngày 17 - 27/3/2014: v ới số lượng 94 học viên học đào t ạo mới và 88 học viên táiđào t ạo (nộp quỹ: 89.218.000đ); b) Khóa 2 t ừ ngày 20/10 đến ngày 30/10/2014 với số lượng 108 học viênđào t ạo mới và 109 h ọc viên táiđào t ạo (nộp quỹ: 100.952.400đ)

-         Tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ IV (2014 – 2018) c ủa Chi Hội bơi người cao tuổi thành ph ố vào ngày 24/4/2014.

-         Cấp thẻ Liênđoàn TTDN : năm 2014, số lượng VĐV bơi lội và l ặn (kể cả VĐV năng

khiếu và V ĐV người cao tuổi) được cấp thẻ Liênđoàn TTDN để thi đấu các giải thành ph ố là 471 th ẻ (trong năm 2013 Liênđoàn TTDN/TP.HCM đã c ấp 571 thẻ VĐV vẫn còn h ạn sử dụng đến 31/12/2014).

-         Hội viên Liênđoàn : trong năm 2014, các hồ bơi, công viên nước trênđịa bàn thành phố không còn đóng h ội phí Hội viên Liênđoàn TTDN/TP (n ăm 2013 Liênđoàn có 139 hồ bơi, công viên nước trênđịa bàn đóng h ội phí Hội viên).

d.  Tổ chức giải:

-         Tổ chức 2 giải thuộc hệ thống thi đấu của Liênđoàn:

 

+  Giải Gia đình Bơi lội lần thứ 9 – n ăm 2014: tổ chức trong hai ngày 28 – 29/6/2014 tại CLB bơi lội Đại Đồng (Q. Bình Thạnh) quy tụ hơn 30 gia đình bơi lội với 61 VĐV của 6 đơn vị tham dự.

+  Giải Bơi người cao tuổi thành ph ố: tổ chức vào sáng ngày 9 - 10/8/2014 tại hồ bơi Trung tâm TDTT qu ận 12 với sự tham dự của 186 VĐV thuộc 9 đơn vị.

-         Phối hợp cùng Hiệp hội TTDN Việt Nam tổ chức 2 giải bơi – l ặn cấp quốc gia: 1) Giải Bơi - Lặn CLB khu vực II từ ngày 25 – 27/8/2014 t ại CLB bơi lặn Phú Thọ; 2) Giải Bơi - Lặn Cúp Quốc gia từ ngày 10 – 12/10/2014 t ại Trung tâm TTDN Y ết Kiêu.

-         Phối hợp cùng Bộ môn TTDN thành ph ố tổ chức tốt các giải cấp thành ph ố trong hệ thống thi đấu hàng n ăm.

-         Phối hợp với Sở GD-ĐT Thành ph ố tổ chức Festival bơi lội học sinh niên học 2013 – 2014 từ ngày 18 – 19/1/2014 t ại Trung tâm TTDN Y ết Kiêu.

e.      Các hoạt động thường xuyên:

-         Thường trực Văn phòng Liên đoàn đã ki ểm tra và c ấp 73 giấy chứng nhận cá nhân bơi phổ thông cho cácđối tượng có nhu c ầu xin việc và 84 giấy chứng nhận trong tổng số 121 công nhân c ủa Công ty TNHH Khánh Giang.

-         Phối hợp với Trung tâm Y t ế dự phòng trong đợt kiểm tra liên ngành 6 thángđầu năm và 6 tháng cuối năm tất cả các hồ bơi, công viên nước trênđịa bàn thành ph ố theo kế hoạch chung.

-         Tham gia đoàn Thanh tra S ở đi kiểm tra các hồ bơi, công viên nước trênđịa bàn thành phố theo kế hoạch chung.

-         Soạn thảo và trình ký toàn b ộ điều lệ, chương trình thi đấu các giải trong hệ thống tính điểm thi đua của Sở; các giải bơi phong trào c ủa Liênđoàn.

f.       Thành tích c ủa các môn thể thao dưới nước trong năm 2014:

-         Về thành tích qu ốc tế: năm nay chỉ có môn b ơi lội tham gia các giải thi đấu quốc tế với các kết quả cụ thể như sau:

+ Giải Bơi Vô địch nhóm tu ổi quốc gia Singapore lần thứ 45 từ ngày 16 - 23/3/2014 để lấy chuẩn tham dự Olympic trẻ 2014 tại Singapore: đạt 2 HCV – 2 HCB – 1 HC Đ, có 2 VĐV (Trần Duy Khôi, Hu ỳnh Thế Vĩ) đạt chuẩn A Olympic trẻ;

+ Giải Bơi vô địch nhóm tu ổi ĐNÁ l ần thứ 38 năm 2014 tại Singapore: đạt 07 HCV – 09 HCB – 12 HC Đ (cá nhân) và 1 HCB – 3 HC Đ (tiếp sức);

+  Giải Bơi Vô địch ĐNÁ l ần thứ 2 năm 2014 tại Singapore từ ngày 10 - 23/6/2014: đạt 01 HCV – 03 HCB – 02 HC Đ (cá nhân) và 01 HCĐ (tiếp sức);

+  Olympic trẻ lần 2 từ ngày 12 – 29/8/2014: b ơi lội thành ph ố có 2 V ĐV tham dự chính thức là Tr ần Duy Khôi và Hu ỳnh Thế Vĩ, trong đó thành tích cao nh ất thuộc về VĐV Trần Duy Khôi v ới thành tích h ạng 6 cự ly 200HH nam;

 

+   ASIAD lần thứ 17 từ ngày 19/9 đến ngày 4/10/2014 t ại Incheon – Hàn Qu ốc: có chuyên gia WUNA và 2 VĐV (Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nh ật) thuộc thành viên

ĐTQG tham dự chính thức Đại hội. Cả 2 VĐV đều xếp hạng 7 Châu Á ở nội dung thi đấu chính của mình (Khôi 400m HH, Nh ật 1500m TD), đều phá KLQG do mình nắm giữ và đều đạt được chuẩn B tham dự thi đấu Giải Bơi VĐTG năm 2015 tổ chức tại Kazan – Nga.

-         Về thành tích qu ốc gia:

+  Bơi lội và L ặn: chuẩn bị tham dự ĐH TDTT toàn qu ốc

+  Nhảy cầu: hạng II toàn đoàn Gi ải Nhảy cầu thuộc ĐH TDTT toàn qu ốc (02 HCV – 02 HCB – 04 HC Đ)

+  Bóng n ước và B ơi nghệ thuật: duy trì tập luyện

g. Nguồn thu của Liênđoàn : Năm 2014 là n ăm thứ IV hoạt động của Ban chấp hành Liênđoàn TTDN/TP nhi ệm kỳ V (2011 – 2015) v ới nhiều khó kh ăn trong bối cảnh kinh tế chung của cả nước. Cộng với nguồn thu của các hội viên Liênđoàn gi ảm sút đáng kể (do có s ự điều chỉnh từ quy định quản lý chung c ủa các ấcp quản lý) nên tình hình tài chánh năm nay của Liênđoàn g ặp khá nhiều khó kh ăn, đòi h ỏi Liênđoàn ph ải cơ cấu lại nguồn thu, giảm chi phí hoạt động thường xuyên vàđiều chỉnh lại một số hoạt động theo hướng tiết kiệm. Các nguồn thu chính của Liênđoàn t ập trung vào vi ệc tổ chức các ớlp đào t ạo và tái đào t ạo công tác cứu hộ, lớp hướng dẫn viên, thu ệl phí cấp thẻ vận động viên và lệ phí tham dự thi đấu các hoạt động do Liênđoàn t ổ chức.

2.     Những việc chưa làm  được so với kế hoạch

+   Chưa mở được lớp đào t ạo cấp giấy chứng nhận cho lực lượng trọng tài thành ph ố nhằm cập nhật luật bơi mới của FINA trong giai đoạn 2013 – 2017.

+  Chưa xây d ựng được kế hoạch xã h ội hóa ho ạt động bộ môn bóng n  ước, bơi nghệ

thuật và gi ới thiệu rộng rãi 2 b ộ môn này đến đông đảo quần chúng thông qua các hoạt động thi đấu biểu diễn, thi đấu luân l ưu, biểu diễn dịch vụ

+  Chưa tạo được nguồn thu mới cho Liênđoàn.

III.    Đánh giá chung

Hoạt động năm thứ tư của Liênđoàn TTDN/TP nhi ệm kỳ V (2011 – 2015) đang đi dần vào ổn định để chuẩn bị bước vào nhi ệm kỳ mới. Các hoạt động phong trào được chuyển hướng từ hoạt động bề nổi sang chiều sâu. Công tác tạo nguồn gặp khó kh ăn nhưng do tính toán ạli chi phí hợp lý nên vẫn đảm bảo được cho các hoạt động chung của Liênđoàn. Đặc biệt, các mối quan hệ phối hợp với Hiệp Hội Thể thao dưới nước Việt Nam, Sở Giáo dục – Đào t ạo, các CLB bơi lội quận huyện đã ngày càng g ắn kết chặt chẽ hơn và hi ệu quả hơn; hoạt động xóa mù b ơi của thành ph ố có b ước phát triển mới với nhiều đơn vị quận huyện chủ động thực hiện công tác này với hiệu quả rất cao.


Nhìn chung, với những nỗ lực của các thành viên Ban chấp hành Liên đoàn, phong trào th ể thao dưới nước tại thành ph ố vẫn ổn định, đảm bảo an toàn t ốt cho những người tham gia tập luyện và đạt được những thành tích đỉnh cao đáng ghi nhận.

Tổng hợp tình hình thu – chi c ủa Liênđoàn n ăm 2014 (xem bảng)

IV.    Kiến nghị

-         Treo mức thưởng nóng cho V ĐV Bơi, Lặn, Nhảy cầu tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần 7 với mức dự kiến: 1 triệu/HCV cá nhân; 2 triệu/HCV tiếp sức

-         Xác định thời gian, địa điểm tổ chức “H ọp mặt cuối năm 2014 của Liên đoàn TTDN/TP”. Đây s ẽ là bu ổi họp mặt cuối cùng của Liênđoàn TTDN/TP trong nhi ệm kỳ này.

-         Tích cực chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, nhân s ự (đặc biệt là các vị trí chủ chốt) cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Liênđoàn TTDN/TP nhi ệm kỳ VI (2015 – 2019) vào tháng 4/2015.

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Huỳnh Công Minh


 

 

 

 

Báo cáo tài chính =>>> Báo cáo tài chánh năm 2014