Điều lệ, Chương trình và kết quả thi đấu Giải Bơi - Lặn Vô Địch Trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Điều lệ môn Bơi: Dieu le VDT - TP mon Boi.pdf

Điều lệ môn Lặn: Dieu le VDT-TP mon Lan.pdf

Chương trình thi đấu chi tiết từng ngày:

Ngày 1: Ngay thu nhat.pdf

Ngày 2: Ngay thu hai.pdf

Ngày 3: Ngay thu ba.pdf

Ngày 4: Ngay thu tu.pdf

Ngày 5: Ngay thu nam.pdf

KẾT QUẢ THI ĐẤU:

Kết quả thi đấu ngày 1: Ket qua ngay thu nhat.pdf

Kết quả thi đấu ngày 2: Ket qua ngay thu hai.pdf

Kết quả thi đấu ngày 3: Ket qua thi dau 3 ngay.pdf

Kết quả thi đấu ngày 4: Ket qua thi dau ngay thu 4.pdf

Kết quả thi đấu tất cả các ngày: KET QUA THI DAU.pdf

Huy chương 

+ Môn Bơi: Tong sap huy chuong mon Boi.pdf

+Môn Lặn: Tong sap huy chuong mon Lan.pdf